Dizy Land - Iranian Food - Iranian Restaurant - Persian Restaurant 
 
 
انواع دیزی
 
خیلی از مردم دیزی را با آبگوشت یکی میدانند ولی در اصل آنها با هم متفاوت هستند دیزی حتما باید در ظرف مخصوص پخته شود ولی ابگوشت در هر ظرفی پخته میشود دوم اینکه دیزی مخصوص یک نفر حاضر میشود ولی آبگوشت برای خوانواده در اصل آبگوشت مزه خود را دارد و دیزی مزه مخصوص خود را دارد البته ما ایرانیان دیزی را بیشتر می پسندیم پخت دیزی بسیار مشکل میباشد چون ترتیب پخت دارد و باید آن را ملاحظه کرد البته بعضی چاشنی ها مزه دیزی را بهتر میکنند مانند سیر و لیمو ولی همه شکل ساده دیزی را میپسندند در زیر چند نمونه از دیزیهای ایرانی را میتوان نام برد
 
یک : دیزی ساده  ـ  شامل نخود، آب و گوشت و در مواقعي گوجه فرنگي و سيب زميني
 
دو : دیزی  بزباش  ـ  شامل نخود، آب و گوشت و در مواقعي گوجه فرنگي و سيب زميني و سبزی
 
سه : دیزی ميوه ـ شامل نخود، آب و گوشت و در مواقعي گوجه فرنگي و سيب زميني و میوهای مثل به و سیب
 
چهار : دیزی ليمو ـ شامل نخود، آب و گوشت و در مواقعي گوجه فرنگي و سيب زميني و لیمو
 
 
 

!Iranian Restaurant - Dizy or Dizzy or Dizi or Dizzi All are the Same - Iranian Food - Persian Food - Persian Restaurant - Please send us email to get more information